Lånevillkor för Stockholms stadsbibliotek

Gäller från och med 1 september 2022

1. Inledning och syfte

Stockholms stadsbibliotek är stockholmarnas offentliga folkbibliotek, en skattefinansierad resurs som skall delas. Portalprincipen utifrån vilken samtliga lånevillkor skall ha sin utgångspunkt är:

Lånevillkoren är till för att stockholmarnas medieresurser ska delas och bli tillgängliga för många.

2. Lånerätt

Alla personer med svensk bostadsadress och giltig legitimation har rätt att låna på Stockholms stadsbibliotek (SSB) och på biblioteken i Kulturhuset. Undantag görs för papperslösa och personer som saknar fast adress, t ex hemlösa eller EU-migranter. Även dessa grupper har rätt till lånekort, trots att legitimation saknas och uppgift om bostadsadress inte kan lämnas. Undantag, se 3.1: Undantag för personer som saknar fast adress.

SSB och Kulturhuset ingår i ett gemensamt biblioteksnätverk. Bibliotekens böcker och resurser är stockholmarnas gemensamma tillgångar. De ska kunna delas av många på ett enkelt och effektivt sätt. Lånevillkoren och dess tillämpningar är till för att underlätta detta.

När man skaffar ett bibliotekskort ingår man ett avtal med Stockholms stad, där man förbinder sig att följa bibliotekets lånevillkor. Om låntagaren inte följer lånevillkoren har biblioteket rätt att återkalla lånerätten.

Om bibliotekskontot inte har använts på tre år stryks det ur låntagarregistret.

2.1 Sekretess

Privatpersoners lån omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Avdelning V. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i övriga verksamheter:

Privatpersoners lån omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Avdelning V. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i övriga verksamheter:

Biblioteksverksamhet

3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2017:1076).

Sekretessen innebär att låntagaruppgifter inte får lämnas ut, om det inte står helt klart att ingen skada kan ske. Biblioteket måste dock på förfrågan lämna ut information om en viss person har bibliotekskort på SSB eller inte. Uppgifter som har med lånen att göra (exempelvis lånade titlar, antal lån, avgifter) får inte lämnas ut. Även uppgifter om internetsökningar är sekretessbelagda.

Vårdnadshavare ansvarar för barn och ungas lån upp till 18 års ålder, men med hänsyn till unga personers integritet tillämpar biblioteket försiktighet gällande utlämnande av i Offentlighets- och sekretesslagen nämnda uppgifter om enskilds lån, reservation eller annan form av beställning även till vårdnadshavare.

Bibliotekspersonal med tillträde till låntagarregistret i bibliotekssystemet ska skriva under en överenskommelse om tystnadsplikt. Detta gäller även tillfälligt anställda, inhyrd personal och praktikanter. 

2.2 Behandling av personuppgifter

Stockholms stadsbibliotek samlar in personuppgifter när man registrerar sig som låntagare för att kunna låna böcker och andra media samt använda bibliotekets internettjänster.

Tillgången till låntagarens personuppgifter och vilka media som har lånats är hos Stockholms stadsbibliotek begränsad till de anställda som arbetar med de ärenden låntagaren har hos biblioteket. Stockholms stadsbibliotek behandlar personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (2016/679) samt kompletterande lagstiftning i Sverige.

Stockholms stadsbibliotek lämnar inte ut, säljer eller hyr ut låntagarnas personuppgifter till en tredje part. Polismyndighet kan dock i vissa fall begära att uppgifter lämnas ut.

I dessa ärenden fattas alltid beslutet om så ska ske av stadsbibliotekarien eller dennes ställföreträdare. Detta gäller även internetsökningar på de bokningsbara datorerna för allmänheten.

3. Bibliotekskortet

Bibliotekskortet ger tillgång till bibliotekens samlade resurser och service. Bibliotekskortet gäller för Stockholms stadsbibliotek och biblioteken i Kulturhuset.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Den som lånar ut sitt kort till annan person gör det på egen risk, och ansvarar för samtliga lån som görs på kortet.

Vuxna låntagare ska låna på eget vuxenkort och personer under 18 år bör låna på eget barnkort. Barnkort får inte användas av vuxna för vuxenlån, eftersom särskilda regler gäller för barn. Vuxna kan låna barnmedia och barn kan låna vuxenmedia på sitt bibliotekskort.

Bibliotekskortet kan användas vid utlån och är nödvändigt för att nå vissa databaser. Alla utlåningsautomater hanterar utlån mot personnummer och pinkod. Utlån manuellt vid lånedisk mot uppvisande av legitimation är möjligt. Barn som saknar legitimation kan i undantagsfall låna manuellt mot person/födelsenummer, om barnets identitet kan säkerställas på annat sätt, t ex genom kontrollfrågor.

Låntagare kan ha ett aktivt bibliotekskort per person. Undantag finns för vissa låntagarkategorier som kan ha två bibliotekskort, ett för privat bruk och ett för yrkesutövning. Låntagaren ska då ha två separata lånekonton.

Adressändring eller namnändring ska anmälas till biblioteket snarast. Kortinnehavaren är ansvarig för att hålla kontaktuppgifter såsom e-postadress, bostadsadress och telefonnummer uppdaterade. SSB använder sig av angivna kontaktuppgifter för utskick av reservationsmeddelanden, påminnelser och fakturor.

Förlorat bibliotekskort anmäls till biblioteket eller spärras via biblioteket.stockholm.se. Man kan inte låna, låna om, reservera eller logga in på biblioteket.stockholm.se så länge kortet är spärrat. Däremot går det att logga in med personnummer. Spärren gäller även användningen av de bokningsbara datorerna. 

3.1 Registrering

Registrering sker på biblioteket eller via biblioteket.stockholm.se. För registrering krävs bostadsadress i Sverige. Bostadshotell, hotellhem, Poste Restante och boxnummer räknas som adress. Adress till arbetsplats räknas inte som giltig bostadsadress. Undantag, se 3.1: Undantag för personer som saknar fast adress. 

För registrering via biblioteket.stockholm.se krävs det ett fullständigt personnummer och att man är över 18 år. Fullständigt personnummer ska registreras om det finns. Detta för att biblioteket ska ha tillgång till aktuell bostadsadress via folkbokföringsregistret.

Bibliotekskortet utfärdas på biblioteket mot uppvisande av giltig legitimation. Undantag, se 3.1: Undantag för papperslösa. Låntagaren ska också underteckna en blankett där man förbinder sig att följa bibliotekets lånevillkor samt kryssa i att man tagit del av informationen om hur biblioteket behandlar ens personuppgifter. Registrerar man sig via webbplatsen kryssar man istället i två rutor att man har tagit del av den informationen. Bibliotekskortet ska alltid förses med namnteckning.

Bibliotekskortet kan i undantagsfall hämtas ut via ombud mot uppvisande av kortinnehavarens samt ombudets legitimation.

Som godkänd legitimation gäller följande handlingar:

 • Identitetskort utfärdat av polis, post eller bank
 • Pass
 • Körkort
 • Digitalt ID-kort i BankID-appen
 • LMA-kort eller Uppehållstillståndskort
 • Registerutdrag från skattemyndighet om nytt namn tillsammans med godkänd giltig legitimation
 • Annan legitimationshandling med födelsedatum, foto och namnteckning utfärdat av statlig eller kommunal myndighet eller högskola/universitet
 • Utländsk legitimationshandling – som legitimation godkänns utländskt pass, körkort eller annan handling som utfärdats av annat lands postverk, banker eller myndigheter – som har födelsedatum, foto och namnteckning

Utländska medborgare utan svenskt personnummer och som tillfälligt vistas i Sverige under en period om minst 3 månader kan skaffa bibliotekskort. Även en utlandssvensk som vistas i Sverige under minst 3 månader och har en svensk adress kan få ett bibliotekskort för användning under vistelsen i Sverige. En aktuell bostadsadress i Sverige krävs för registrering. Bibliotekskortets giltighetstid är begränsad till 1 år från datum för utfärdandet.

Polisanmälan på att id-handling blivit stulen och postens kvitto på ansökan om ny legitimation gäller inte som legitimation. Färdtjänstkort gäller inte som legitimation.

Pinkod

För att låntagaren ska kunna använda bibliotekens utlåningsautomater och webbtjänster krävs en personlig pinkod. Pinkoden gäller även för inloggning till de bokningsbara datorerna. Koden väljs av kortinnehavaren själv vid registreringen (fyra siffror). Kortinnehavaren ansvarar för att obehöriga inte får del av kortkoden. Befintlig kod går att ändra på biblioteket.stockholm.se. Om man saknar eller har glömt sin kod kan man få en ny via mejl på biblioteket.stockholm.se eller på närmaste bibliotek inom SSB. Uppvisande av giltig legitimation krävs för ändring och byte av pinkod. För barn under 18 år kan undantag från legitimationskravet göras, om barnets identitet kan säkerställas på annat sätt, t ex genom kontrollfrågor.

Personer under 18 år

För personer under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift vid registrering av bibliotekskort. Ungdomar som fyllt 16 år och kan uppvisa egen legitimation behöver inte vårdnadshavares underskrift för att skaffa bibliotekskort. En vårdnadshavare kan hämta ut sitt barns lånekort utan att barnet är med. För bibliotekskort utfärdade till personer under 18 år ansvarar vårdnadshavare. Undantag, se 3.1: Undantag för ensamkommande flyktingbarn.

För lån gjorda innan 18-årsdagen gäller barnregler. Personer under 18 år betalar inte förseningsavgift. Låntagare som nyligen fyllt 18 år befrias från förseningsavgift för lån gjorda före 18-årsdagen.

Undantag för personer som saknar fast adress

Personer som saknar fast adress (t ex hemlösa eller EU-migranter) kan skaffa lånekort mot uppvisande av pass eller annan giltig identitetshandling.  Detta är ett undantag från lånevillkoren där svensk bostadsadress krävs för registrering. Kortet har 1 års giltighetstid.

Undantag för papperslösa

Personer som är papperslösa kan få lånekort på Stockholms stadsbibliotek. Det är ett undantag från kravet på legitimation. Kortet har 1 års giltighetstid.

Undantag för ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande barn utan god man och utan legitimation kan ändå få ett lånekort. God man har inte skyldighet att skriva på som målsman åt ett ensamkommande barn. Kortet har 1 års giltighetstid.

Papperslösa, ensamkommande barn och låntagare utan fast adress har samma rättigheter och skyldigheter som övriga låntagare. Förseningsavgifter tas ut som vanligt, och kortet spärras om avgifterna överstiger 100 kronor eller om lånade medier inte lämnas tillbaka. Inga intyg eller liknande krävs för att hävda att en person är papperslös eller saknar bostad. 

Turister

Besökare som är turister kan inte få ett bibliotekskort (kravet är 3 månaders fast adress i Sverige). Däremot kan de få tillgång till bibliotekets bokningsbara datorer och hanteras via ett turistkort. Trådlöst nätverk är tillgängligt utan krav på registrering.

Skyddad identitet

Personer med skyddad identitet har rätt att skaffa bibliotekskort mot uppvisande av giltig legitimation.

Nytt bibliotekskort för befintliga låntagare

Vuxna låntagare som förlorat sitt bibliotekskort kan skaffa ett nytt kort mot avgift. Institutions- och lärarkort ersätts utan kostnad. Utslitna kort byts ut kostnadsfritt. Uppvisande av giltig legitimation krävs för utfärdande av nytt kort.

Personer under 18 år får nytt bibliotekskort kostnadsfritt. Identiteten bör säkerställas genom t ex kontrollfrågor eller mot uppvisande av legitimation från 16 år.

3.2 Låntagarkategorier

Olika låntagargrupper är i behov av olika lånevillkor, därför finns följande låntagarkategorier.

Vanlig låntagare

Låntagarkategori: 00

Maxgräns för utlån är 50 medier.
Från och med den dag man fyller 18 år räknas man som vuxen låntagare.

LånevillkorVuxen  Barn
Möjlighet till depositionNejNej
Möjlighet till e-bokslånJaJa
Betalar förseningsavgiftJaNej
Ersätter förkomna medier    JaJa
ReservationsavgiftNejNej
Avgift nytt kortJaNej
SpärrasJaNej
Får påminnelseJaJa

 

Talbokslåntagare

Låntagarkategori: 22

Talbokslåntagare/BK: 20

För att få låna fysiska talböcker måste man vara registrerad som talbokslåntagare. Särskilda upphovsrättsregler gäller för talböcker, enligt § 17 i Upphovsrättslagen.

Alla som på grund av funktionsnedsättning behöver anpassning för att kunna ta del av ett utgivet verk har rätt att bli talbokslåntagare, t ex synskadade, dyslektiker eller rörelsehindrade. Inget intyg krävs. Vid missbruk kan lånerätten omprövas.

Talbokslåntagare har rätt att låna talböcker genom ombud, till exempel anhöriga, vänner eller lärare.

Maxgräns för utlån är 50 medier.

LånevillkorVuxen  Barn
Möjlighet till depositionNej Nej
Möjlighet till e-bokslånJaJa
Betalar förseningsavgiftJa*Nej
Ersätter förkomna medier    Ja*Ja*
ReservationsavgiftNejNej
Avgift nytt kortJaNej
SpärrasJaNej
Får påminnelseJaJa

*Talbokslåntagare betalar inga avgifter för talböcker och Daisyspelare. Ordinarie avgifter gäller för övriga medier.

Dagbarnvårdare

Låntagarkategori: 24
Dagbarnvårdare i Stockholms stad är berättigade till särskilt bibliotekskort.

På kortet lånas medier som används i verksamheten. Medier som ska användas för privat bruk ska lånas på privat bibliotekskort. Som privat bruk räknas även litteratur om pedagogik och undervisning. DVD/VHS-filmer får inte lånas på kortet av upphovsrättsliga skäl, eftersom bibliotekets uthyrningsrättigheter endast gäller visning för privat bruk.

Giltig legitimation krävs vid registrering och vid förnyande av giltighet. Inget intyg krävs. Giltighetstid 1 år.

Lånevillkor 
Låneperiod4 veckor
Möjlighet till depositionNej
Möjlighet till e-bokslånNej
Betalar förseningsavgiftNej
Ersätter förkomna medier    Nej
ReservationsavgiftNej
Avgift nytt kortNej
SpärrasNej
Får påminnelseJa

 

Lärare

Låntagarkategori: 25

Gäller för lärare inom förskoleklass och grundskola, friskola eller gymnasium samt hemspråkslärare inom Stockholms stad. Lärare på KOMVUX, SFI, högskola, folkhögskola eller i andra kommuner lånar på privat bibliotekskort på eget ansvar, alternativt låter eleverna låna på egna bibliotekskort.

På lärarkortet lånas medier som används i klassrummet. Max 5 reservationer av samma titel kan göras på lärarkortet. På lärarkort har man rätt att som ombud låna talböcker/DAISY till elever med lässvårigheter.

Medier som ska användas för privat bruk ska lånas på privat bibliotekskort. Som privat bruk räknas även litteratur om pedagogik och undervisning. DVD/VHS-filmer får inte lånas på lärarkort av upphovsrättsliga skäl, eftersom bibliotekets uthyrningsrättigheter endast gäller visning för privat bruk. Lärarkort kan spärras vid missbruk.

Maxgräns för utlån är 50 medier. Giltighetstid 1 år. Giltig legitimation krävs vid registrering och vid förnyande av giltighet. Inget intyg krävs.

Lånevillkor 
Låneperiod4 veckor
Möjlighet till depositionNej
Möjlighet till e-bokslånNej
Betalar förseningsavgiftNej
Ersätter förkomna medier     Nej
ReservationsavgiftNej
Avgift nytt kortNej
SpärrasNej
Får påminnelseJa

 

Barninstitution

Låntagarkategori: 12

Barninstitutioner (oavsett driftsform) inom Stockholms stad (t ex förskola, fritidshem, öppen förskola) är berättigade till särskilt institutionskort. Barninstitutionskort/låntagarkategori 12 har rätt att som ombud låna talböcker/DAISY.

På institutionskortet lånas medier som används på förskolan. Medier som ska användas för privat bruk ska lånas på privat bibliotekskort. Som privat bruk räknas även litteratur om pedagogik och undervisning. DVD/VHS-filmer får inte lånas på institutionskort av upphovsrättsliga skäl. Bibliotekets uthyrningsrättigheter gäller endast visning för privat bruk.

Ingen maxgräns för utlån.

Företrädare för barninstitutionen måste legitimera sig vid registrering. Inget intyg krävs. Giltighetstid 1 år.

Lånevillkor 
Låneperiod4 veckor
Möjlighet till depositionJa
Möjlighet till e-bokslånNej
Betalar förseningsavgiftNej
Ersätter förkomna medier    Nej
ReservationsavgiftNej
Avgift nytt kortNej
SpärrasNej
Får påminnelseJa

 

Vuxeninstitution

Låntagarkategori: 10

Vuxeninstitutioner (oavsett driftsform) inom Stockholms stad (t ex äldreboende, gruppbostad, dagverksamhet) är berättigade till institutionskort. Vuxeninstitutionskort/låntagarkategori 10 har rätt att som ombud låna talböcker/DAISY.

DVD/VHS-filmer får inte lånas på institutionskort av upphovsrättsliga skäl. Bibliotekets uthyrningsrättigheter gäller endast visning för privat bruk.

Ingen maxgräns för utlån.

Företrädare för institutionen måste legitimera sig vid registrering. Inget intyg krävs. Giltighetstid 1 år.

Lånevillkor 
Låneperiod4 veckor
Möjlighet till depositionJa
Möjlighet till e-bokslånNej
Betalar förseningsavgiftNej
Ersätter förkomna medier    Nej
ReservationsavgiftNej
Avgift nytt kortNej
SpärrasNej
Får påminnelseJa

 

Boken kommer

Låntagarkategori: 21

Den som är långvarigt sjuk, rörelsehindrad eller av annan anledning inte kan komma till biblioteket har rätt att bli Boken kommer-låntagare. Intyg krävs inte. Boken kommer-tjänsten omfattar endast personer folkbokförda i Stockholms stad.

Ingen maxgräns för utlån.

LånevillkorVuxenBarn
Låneperiod4 veckor    4 veckor
Möjlighet till depositionNejNej
Möjlighet till e-bokslånJaJa
Betalar förseningsavgiftNejNej
Ersätter förkomna medier    NejNej
ReservationsavgiftNejNej
Avgift nytt kortNejNej
SpärrasNejNej
Får påminnelseJaJa

 

Företag 

Låntagarkategori: 14

Företag som ligger i Stockholms stad är berättigade till institutionskort. Friskolor, barnomsorg och äldreomsorg under entreprenad räknas inte som företag (se istället låntagarkategori 10, 12 eller 25).

Maxgräns vid utlån är 50 medier.

Företrädare för företaget måste visa intyg/fullmakt vid registrering och förnyande av giltighet. Giltighetstid 1 år.

Lånevillkor 
Låneperiod4 veckor
Möjlighet till depositionNej
Möjlighet till e-bokslånNej
Betalar förseningsavgiftJa
Ersätter förkomna medier    Ja
ReservationsavgiftNej
Avgift nytt kortJa
SpärrasJa
Får påminnelseJa

 

Kulturombud

Låntagarkategori: 28

Kulturombud inom Stockholms stad, vid t ex äldreboende, vårdinstitution, dagverksamhet.

Kulturombud har rätt att som ombud låna talböcker/DAISY. DVD/VHS-filmer får inte lånas av upphovsrättsliga skäl. Bibliotekets uthyrningsrättigheter gäller endast visning för privat bruk.

Maxgräns för utlån är 50 medier.

Giltig legitimation krävs vid registrering och vid förnyande av giltighet. Giltighetstid 1 år.

Lånevillkor 
Låneperiod4 veckor
Möjlighet till depositionJa
Möjlighet till e-bokslånNej
Betalar förseningsavgiftNej
Ersätter förkomna medier    Nej
ReservationsavgiftNej
Avgift nytt kortNej
SpärrasNej
Får påminnelseJa

 

Personal

Låntagarkategori: 30 och 39

Gäller personer anställda inom Stockholms stadsbibliotek samt anställda vid Kulturhuset Stadsteaterns biblioteksverksamheter. Vid avslutad anställning upphör denna rättighet, med undantag för pensionsavgång.

Maxgräns för utlån är 50 medier.

Lånevillkor 
Låneperiod4 veckor
Möjlighet till depositionNej
Möjlighet till e-bokslånJa
Betalar förseningsavgiftNej
Ersätter förkomna medier    Nej
ReservationsavgiftNej
Avgift nytt kortNej
SpärrasNej
Får påminnelseJa

 

Okänd adress

Låntagarkategori: 35

Gäller personer med skyddade personuppgifter, papperslösa samt personer utan fast adress.

Maxgräns för utlån är 50 medier.
Från och med den dag man fyller 18 år räknas man som vuxen låntagare.

LånevillkorVuxen  Barn
Möjlighet till depositionNejNej
Möjlighet till e-bokslånJaJa
Betalar förseningsavgiftJaNej
Ersätter förkomna medier    JaJa
ReservationsavgiftNejNej
Avgift nytt kortJaNej
SpärrasJaNej
Får påminnelseJaJa

 

Fiktiv låntagare

Låntagarkategori: 99

Kategorin ’Fiktiv låntagare’ används endast av bibliotekets personal för interna lån i tjänsten.

Onlineinskrivning

Låntagarkategori: 03

Vid inskrivning via biblioteket.se blir låntagaren inskriven som en temporär låntagare. För detta krävs fullständigt personnummer.

Onlineinskrivning innebär att låntagaren kan reservera 2 böcker under förutsättning att hen har godkänt avtalet. Låntagarkontot är tillfälligt och gäller i 7 dagar. Inloggning sker med personnummer och pinkod. Personer under 18 år kan inte bli temporära låntagare.

Låntagarkontot kan inte användas för lån av fysiska medier innan personen har legitimerat sig med giltig legitimation. Då görs låntagarkontot om till annan passande kategori. Lånekortet ska hämtas inom 7 dagar.

4. Att låna

4.1 Lånetider

MedietypLånetid  Omlån     Möjligt att reservera
Bok4 veckor     JaJa
Pocket4 veckorJaJa
Ljudbok4 veckorJaJa
Talbok/DAISY4 veckorJaJa
Faktafilm4 veckorJaJa
Språkkurs4 veckorJaJa
Elektroniska medier4 veckorNejNej
CD-musik2 veckorJaJa
Nyhetshörnet/korttidslån    2 veckorNejNej
Tidskrift, lösnummer*2 veckorNejNej
Läsplatta2 veckorNejNej
Dataspel/CD-rom2 veckorNejJa
Spelfilm2 veckorNejJa
DAISY-spelare**8 veckorNejJa

*Lösnummer av tidskrifter är inte reserverbara av systemtekniska skäl i BOOK-IT.
**Möjligheten att låna DAISY-spelare omfattar endast talbokslåntagare i Stockholms stad.

Låntagare kan ha max 50 lån samtidigt, varav högst 20 musik-cd och 5 DVD-filmer.

Lånetid vid reservationskö

Om mediet har en kö med minst 2 reservationer blir lånetiden automatiskt två veckor oavsett ordinarie lånetid. Barnmedia har alltid ordinarie lånetid oavsett reservationskö.

Sommarlån

Beslut om utsträckt lånetid under sommaren och i samband med större helger tas centralt. I regel är det sex veckors sommarlån eller anpassat till det lokala bibliotekets öppettider.

4.2 Omlån

Omlån kan ske på biblioteken, per telefon eller via biblioteket.stockholm.se. Omlån kan göras två gånger förutsatt att mediet inte är reserverat. Därefter ska mediet återlämnas för att kunna lånas av andra låntagare. Undantag kan göras vid särskilda skäl, t ex sjukdom. Låntagare som befarar att lånat media förkommit kan ges respittid.

Omlån medges inte om:

 • Två omlån tidigare utförts
 • Mediet är reserverat av annan låntagare
 • Mediet är ett korttidslån, tidskrift, läsplatta, dataspel eller spelfilm
 • Låntagaren är spärrad
 • Räkning gått ut på mediet

4.3 Återlämning

Biblioteken inom SSB och Kulturhuset har gemensamt bokbestånd. Låntagaren har rätt att återlämna samtliga lån på valfritt bibliotek inom SSB och Kulturhuset. Talböcker kan returneras portofritt per post om adresslapp medföljer.

Låntagaren ansvarar för att lånade medier återlämnas senast på angiven förfallodag. Om återlämningen inte sker i tid uttas en förseningsavgift från första förseningsdagen.

Låntagaren ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. Återlämning kan ske i automat eller via bibliotekets personal. Låntagaren bör alltid kontrollera att lånet återlämnats korrekt genom att ta kvitto.

Återlämning i bokinkast eller liknande sker på egen risk. Kvitto kan inte ges. Återlämningsdatum blir bibliotekets senaste öppethållandedag.

4.4 Reservationer

Mediebeståndet är gemensamt för alla bibliotek inom SSB (med vissa undantag). Om mediet är utlånat eller finns på annat bibliotek, kan låntagaren reservera det via biblioteket.stockholm.se eller med hjälp av personalen på biblioteket.

Man kan ha max 10 reservationer samtidigt. Onlinelåntagare kan endast göra 2 reservationer.

Vid reservationskö på minst 2 reservationer förkortas lånetiden till två veckor. Detta gäller dock inte barnmedier, som alltid har ordinarie lånetid.

Reserverade medier kan hämtas ut av ombud mot uppvisande av reservationsnummer samt personnummer eller bibliotekskortsnummer.

4.5 Inköpsförslag och fjärrlån

Stockholms stadsbibliotek ska, inom ramen för uppdraget som folkbibliotek, tillgodose stockholmarnas önskemål och behov av medier. Stockholms stadsbibliotek köper in medier på efterfrågan och inköpsförslag. Föreslagna titlar, inklusive fjärrlåneförfrågningar, ses som inköpsförslag och tillgodoses genom inköp inom ramen för uppdraget som folkbibliotek. I det fall inköp inte är möjligt görs ett fjärrlån. Biblioteket gör kontinuerliga avvägningar och behöver ibland ta inköpsbeslut som går emot enskilda användares önskemål.

Fjärrlåneförfrågningar lämnas via formuläret på biblioteket.stockholm.se. Utlån och återlämning ska ske manuellt genom personal. Stockholms stadsbibliotek lånar inte in medier som finns tillgängliga för lån på andra bibliotek i Stockholm. Lån från utomnordiska bibliotek förmedlas mot avgift, 200 kr/bok och 75 kr/artikel.

Lånetiden bestäms av det långivande biblioteket och kan variera. Angiven lånetid gäller.

Om förlängning av lån önskas, förmedlas önskemålet till Stockholms stadsbibliotek före lånetidens utgång. Stockholms stadsbibliotek ansöker därefter om förlängning hos det långivande biblioteket. Om möjligt förlängs lånetiden.

4.6 Bokningsbara datorer och trådlöst nätverk

Alla har rätt att använda internetdatorerna vid Stockholms stadsbibliotek. Man måste vara registrerad som låntagare i bibliotekssystemet. Bibliotekskortsnummer eller personnummer och pinkod används för inloggning. Endast eget bibliotekskort får användas.

Turister och besökare som inte är bosatta i Sverige kan mot uppvisande av pass eller annan giltig ID-handling använda de bokningsbara datorerna. Bibliotekens trådlösa nätverk är fritt att använda förutsatt att man godkänner våra villkor. Inget lånekort eller annan registrering krävs.

Användare som inte följer Dator- och internetpolicyn för Stockholms stadsbibliotek kan stängas av för fortsatt användning av internet. Missbruk av bibliotekskort, till exempel användandet av annan låntagares kort, medför spärrning. 

Dator- och internetpolicy

Spärr för användning av de bokningsbara datorerna medför inte spärr i bibliotekssystemet. Spärr i bibliotekssystemet på grund av avgifter påverkar inte möjligheten att använda datorerna. Om kortet är spärrat på grund av förlustanmälan är samtliga tjänster och funktioner spärrade.

4.7 Nedladdning av e-böcker

För nedladdning av e-böcker krävs det ett giltigt lånekort. Max 3 e-böcker per rullande 7-dagarsperiod kan laddas ner och lånetiden är 28 dagar.

5. Försenat, skadat och försvunnet

Stockholm stadsbiblioteks resurser ska delas av många och vara tillgängliga.  Avgifter tas ut i syfte att öka den gemensamma tillgängligheten till stockholmarnas medieresurser och för att få tillbaka bibliotekets böcker och medier i cirkulation. Avgifterna fastställs av stadsbibliotekarien i samråd med kulturförvaltningens chef. Förändringen anmäls till kulturnämnden.

5.1 Avgifter

Vuxen låntagare betalar förseningsavgift för vuxenmedier, men inte för barnmedier. Förseningsavgifter gäller även försenade omlån. Förseningsavgift uttas inte för talbok/DAISY.

Personer under 18 år betalar inte förseningsavgift. Låntagare som nyligen fyllt 18 år befrias från förseningsavgift för lån gjorda före 18-årsdagen. Förseningsavgift uttas från första förseningsdagen med 10 kr per media och vecka oavsett medietyp. Totalt maxbelopp per försenat media är 100 kr. Betalning kan ske online på biblioteket.stockholm.se eller över disk på något av biblioteken.

Ersättningsavgifter

Vid förkommen eller skadad media är låntagaren ersättningsskyldig enligt gällande avgiftstabell. Vid ersättning av förkommen eller skadad media betalar vuxen låntagare även eventuella förseningsavgifter.

Vuxen låntagare betalar inte förseningsavgift för barnmedier, dock ersättningsavgift enligt gällande schablon. Personer under 18 år betalar inte förseningsavgift, utan endast ersättningsavgift för skadad/förkommen media enligt avgiftstabell Barn.

Låntagare som befarar att lånat media förkommit kan ges respittid.

Då media har ersatts genom betalning har låntagaren inte rätt att erhålla återbetalning om mediet senare återlämnas. Låntagaren får dock behålla mediet. Förkomna eller skadade medier kan inte ersättas med likvärdigt exemplar.

När det är uppenbart att låntagaren debiterats en avgift på grund av felaktig hantering från bibliotekets sida ska avgiften tas bort av personal. All personal har rätt att avskriva avgifter upp till 1000 kr (gäller ej fakturor). Uppstår meningsskiljaktigheter om huruvida avgiften uppkommit genom felaktig hantering eller inte, kan låntagaren hänvisas till enhetschef för bedömning.

Biblioteket förbehåller sig rätten att ta ut återanskaffningspris för särskilt kostsamma medier eller mediebärare, t ex dyrare konstböcker, läsplattor etc.

Avgiftstabell

MedietypVuxen  Barn
Bibliotekskort20 kronorIngen avgift
Bok350 kronor100 kronor
Pocket, bokhäfte*100 kronor100 kronor
Bok & CD (inte DAISY)    350 kronor100 kronor
Ljudbok350 kronor100 kronor
Talbok/DAISYLåntagare ersätter inte talbok/DAISY 
Språkkurs600 kronor350 kronor
CD-musik350 kronor100 kronor
LP-musik600 kronor350 kronor
Dataspel/CD-rom600 kronor350 kronor
Faktafilm600 kronor350 kronor
Spelfilm600 kronor350 kronor
Tidskriftsårgång350 kronor100 kronor
Tidskrift, lösnummer*100 kronor100 kronor**

*Novellix, Länder i fickformat och liknande.
**Ersättningsavgift för barntidskrift, lösnummer uttas endast om personal bedömer detta lämpligt. Särskild hänsyn bör tas till barntidskrifters korta livslängd.

Övriga avgifter

 • Utskrift och kopiering

Svartvitt:
A4 3 kronor, dubbelsidigt 6 kronor
A3 5 kronor, dubbelsidigt 10 kronor

Färg:
A4 5 kronor, dubbelsidigt 10 kronor
A3 10 kronor, dubbelsidigt 20 kronor

Studerande till och med gymnasienivå får göra upp till 20 kopior/utskrifter gratis vid skolarbete. För KOMVUX och övriga vuxenstuderande gäller ordinarie prislista. Utskrifter/kopior ska betalas vid utskriftstillfället.

Avgifterna kan variera där biblioteken är samlokaliserade med stadens medborgarkontor.

 • Plastkassar

5 kronor

5.2 Spärrning

Vuxna låntagare blir spärrade för vidare lån om lånade medier inte återlämnas eller avgifterna överstiger 100 kronor. Personer under 18 år blir inte spärrade.

Vid andra påminnelsen spärras vuxen låntagare automatiskt för ytterligare lån och omlån. Spärr omfattar såväl lån av tryckta medier som elektroniska. Spärr i bibliotekssystemet på grund av avgifter/påminnelser påverkar inte möjligheten att använda de bokningsbara datorerna och databaser på biblioteket.stockholm.se. Det går att delbetala avgifter oavsett belopp.

Om kortet är spärrat på grund av förlustanmälan är samtliga tjänster och funktioner spärrade.

5.3 Kravrutiner

Påminnelser

Låntagare som inte återlämnar medier i tid får påminnelser från biblioteket. Påminnelser är endast en servicetjänst, biblioteket är inte juridiskt skyldig att skicka påminnelser. Låntagaren ansvarar för att återlämna lånade medier i tid oavsett om påminnelse skickats eller inte. Låntagarkategorier som inte är ersättningsskyldiga får påminnelser i särskild ordning.

Dags att lämna tillbaka

Skickas ut tre dagar före förfallodatum med e-post till låntagare.

1:a påminnelsen

Påminnelse sänds ut 3 veckor efter förfallodatum per post eller e-post.

2:a påminnelsen

En andra påminnelse skickas ut 6 veckor efter förfallodatum per post eller e-post. Vuxna låntagare blir nu spärrade för vidare lån och omlån.

Faktura

En faktura skickas ut per post 10 veckor efter förfallodatum. Den omfattar ersättningsavgift samt förseningsavgift. Fakturan kan endast betalas via avin. Lämnas böckerna tillbaka efter att fakturan skickats ut ska endast förseningsavgift betalas.

Vuxen låntagare betalar inte förseningsavgift för barnmedier, dock ersättningsavgift enligt gällande schablon. Personer under 18 år betalar inte förseningsavgift, utan endast ersättningsavgift för skadad/förkommen media enligt avgiftstabell Barn.

Vid övriga avgifter (t ex förseningsavgift) skickas inga fakturor. Låntagaren kan vända sig till något av SSB:s bibliotek för att reglera sina avgifter direkt till personalen i kassan. Man kan också betala online på biblioteket.stockholm.se.

Ersatta försvunna medier återbetalas inte om återlämning senare sker. Låntagaren har dock rätt att behålla mediet.

Inkasso

Vid obetalda fakturor skickas en påminnelse ut en vecka efter fakturans förfallodatum. Obetalda fakturor kommer att överlämnas till inkasso (gäller ej barn). Lämnas böckerna tillbaka efter att inkassofakturan har skickats ut, ska resterande avgifter (eventuella förseningsavgifter samt inkassoavgifter) betalas till inkassoföretaget.

Preskription

Lån och avgifter där senaste aktiva åtgärd från staden är äldre än tre år, ska annulleras. Annullering gäller inte ärenden aktiva hos inkasso.

Senast uppdaterad: July 3, 2024 at 1:57 PM