Dator- och internetpolicy

Tillgång till internet

För biblioteken har yttrandefrihet, tryckfrihet och informationsfriheten central roll. I Bibliotekslagen (2013:801) framhålls att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (2 §). Vidare står det också att ”folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” (7 §).

Enligt FN:s förklaring om mänskliga rättigheter ska alla ha rätt att kunna komma åt information och uttrycka sig via internet. Informationsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet spelar en central roll för Stockholms stadsbiblioteks verksamhet. Bibliotekslagen (2013:801) uppdrar i paragraf 2 att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Enligt paragraf 7 i samma lag ska folkbiblioteken ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.

För att kunna leva upp till bibliotekslagens intention är allmänhetens tillgång till kostnadsfri användning av datorer, internet och elektroniska resurser som databaser och e-böcker nödvändig.

Bibliotekslagen (2013:801)

FN:s förklaring om mänskliga rättigheter

Trådlöst nätverk

Biblioteken erbjuder ett trådlöst nätverk; Stockholms_stadsbibliotek, utan krav på identifiering. Uppgift om trådlösa enheters identitet loggas av Stockholms stad.

Lån av datorer

För att använda bibliotekens publika datorer krävs ett personligt bibliotekskort och pinkod. Användaren får bara använda sitt eget bibliotekskort för att logga in på bibliotekets datorer. Stockholms stadsbibliotek använder Stockholms stads tjänst för bokningsbara datorer för registrering av datoranvändning.

Avgifter

Biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek tar ut avgifter för utskrifter. I övrigt är det kostnadsfritt att använda internet. Stockholms stadsbibliotek ska tydligt informera användaren om vilka avgifter som finns, och användaren ansvarar själv för att betala avgiften. Att biblioteken tar ut avgift har stöd i paragraf 9, Bibliotekslagen (2013:801). 

Regler för användning

Via Stockholms stadsbiblioteks datorer och trådlösa nätverk är det inte tillåtet att besöka webbsidor med olagligt innehåll, till exempel webbsidor som innehåller sexuella övergrepp på barn.

Eftersom bibliotekets datorer finns i en publik miljö kan sidor som innehåller pornografiskt innehåll eller hets mot folkgrupp vara förargelseväckande eller utgöra ordningsstörning.

Om en användare använder bibliotekets datorer på ett sätt som utgör förargelseväckande beteende eller ordningsstörning kan Stockholms stadsbibliotek

  • polisanmäla användaren,
  • stänga av användaren från bibliotekets datorer upp till två månader och/eller
  • ansöka om att användaren får tillträdesförbud till biblioteket.

Sidor med pornografiskt innehåll kan vara blockerade av Stockholms stads filter. Sidor vars innehåll bedöms vara tveksamt kan komma att förses med en varningstext av Stockholms stads filter istället för blockering. Internetanvändningen vid användning av bokningsbar dator filtreras alltid av Stockholms stad.

Användaren blir informerad om reglerna och behöver godkänna dem vid inloggning.

Om en användare bryter mot Dator- och internetpolicyn kan enhetschef stänga av användaren från användning av bibliotekets datorer i upp till två månader. Enhetschefs beslut ska anmälas till biträdande avdelningschef och avdelningschef för kännedom och bedömning om ärendet ska polisanmälas, eller om det kan vara grund för tillträdesförbud till biblioteket. Beslut om ansökan av tillträdesförbud fattas av stadsbibliotekarie.

Trivselregler

På våra bibliotek ska alla känna sig välkomna. Därför har vi några enkla trivselregler. 

Detta gäller på våra bibliotek

  • Respektera personal och besökare. 
  • Visa hänsyn. 
  • Var nykter och drogfri. 
  • Vi accepterar inte rasism, hot, våld eller andra kränkningar.

På våra bibliotek ska ingen bli diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (detta är de sju diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen 2008:567).

Vad händer om jag inte följer trivselreglerna?

Om du bryter mot trivselreglerna kan du få tillträdesförbud till biblioteket enligt Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek. Tillträdesförbud gäller högst ett år. Beslut om ansökan av tillträdesförbud fattas av stadsbibliotekarie. 

Personuppgifter och sekretess

Stockholms stadsbibliotek lagrar och hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, till exempel dataskyddsförordningen (GDPR).

Enligt 40 kap, 3 paragrafen i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess ”i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men”. 

Enligt den så kallade generalklausulen i 10 kap. 27 paragrafen i Offentlighets- och sekretesslagen kan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut efter begäran från polis eller åklagare. Inom Stockholms stadsbibliotek är det stadsbibliotekarien eller dennes ställföreträdare som beslutar om att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till polis eller åklagare.

Beslut av stadsbibliotekarie Daniel Forsman
2023-07-13

Senast uppdaterad: July 25, 2023 at 11:15 AM